Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Minor Field Studies (MFS)-stipendium

Information om MFS-stipendium 20 april i C31 kl 15-16. Sista ansökningsdag 15 maj 2016.

Sök resestipendium och gör ditt Examensarbete genom en fältstudie i ett utvecklingsland!

Minor Field Studies, MFS, är ett stipendieprogram som riktar sig till studenter på grund- och masternivå som vill samla material till sitt examensarbete i ett utvecklingsland. Stipendiet är om SEK 27.000 och är avsett att vara ett bidrag till en fältstudie. Fältperioden skall vara minst två månader, oftast 8 – 10 veckor. Normalt behöver man komplettera med t.ex studiemedel.

Syfte

I "Minor Field Studies (MFS) Ramar och kriterier" står bl.a.: Ramar och
Det övergripande syftet är att förbereda svenska studenter (och övriga studenter som uppfyller kraven enligt ramar och kriterier), men även lärare, vid svenska universitet och högskolor att verka i globala
sammanhang genom att inhämta kunskaper om utvecklingsländer samt utvecklingsfrågor och integrera i undervisningen.
Mer specifikt syftar programmet till att stärka den individuella
stipendiatens/studentens intresse för globala frågor, samt dennes förmåga och vilja att använda sina erfarenheter i framtiden för att verka i globala sammanhang. För deltagande lärosäten/institutioner syftar programmet till att berörd personal använder nya och etablerade kontakter vid institutioner, organisationer och forskningsinstitut i utvecklingsländer för att stödja potentiella stipendiaterna i deras fältstudier." 

Mål

Minor Field Studies är ett resursbasprogram Programmets övergripande mål är att bredda rekryteringsunderlaget av unga som kan arbeta med utvecklingsfrågor i framtiden både på hemmaplan och utomlands. 

Stipendieprogrammet ägs och administreras av Universitets- och högskolerådet (UHR) med avtalad finansiering av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Lokalt vid Göteborgs universitet handläggs stipendierna av universitetsinstitutioner vilka tilldelas ett visst antal MFS stipendier per år. Juridiska institutionen har för 2016 fått två stipendier att utlysa.

Listan över vilka länder som är aktuella att resa till uppdateras varje år och finns på internationella programkontorets hemsida samt som pdf här till höger.

Vem kan söka juridiska institutionens MFS-stipendium?

Sökanden skall:
• vid utresan vara behörig till kursen HRO800 Examensarbetet (godkänt på 210 hp från juristprogrammet, varav allt från termin 1-6)
• studera vid ett svenskt universitet eller högskola
• inte påbörjat utbildning på forskarnivå
• ha goda kunskaper i engelska och svenska
• skriva uppsatsen på engelska eller värdlandets officiella språk, får inte skrivas på svenska
• vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige

Om studenten har permanent uppehållstillstånd i Sverige (PUT) eller innehar dubbelt medborgarskap (Sverige och ett annat land) är det inte tillåtet att genomföra MFS-studien i det andra hemlandet. Studenter från övriga Norden, som inte är svenska medborgare, ska vara fast boende (folkbokförda) i Sverige sedan minst ett år vid tidpunkten för beviljandet.

Den student som söker får inte heller tidigare ha beviljats MFS-stipendium eller andra Sidafinansierade stipendier för samma typ av studie som ansökan avser. Student som söker MFS-stipendium får inte vara beviljad annat UHR- eller Sidafinansierat stipendium (exvis Erasmus)  för samma studieperiod som nuvarande ansökan avser. Däremot är andra erfarenheter från exempelvis studier eller volontärarbete i utvecklingsländer givetvis inget hinder för att beviljas MFS-stipendium.

Fältstudiens omfattning och förberedelse kurs

Fältperioden skall omfatta minst två månader, oftast 8-10 veckor. Studien kan genomföras av en eller högst två studenter. Ett stipendie kan dock inte fördelas mellan flera personer.

Alla som beviljas stipendium skall delta i en obligatorisk, förberedelsekurs om två dagar som ges vid Sida Partnership Forums kursgård i Härnösand. Kursen behandlar svenskt utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsofrågor, säkerhetsinformation samt landinformation. Förberedelsekursen skall genomföras i god tid, senast 5-8 veckor innan avresa. Beviljad stipendiat 2016 står själv för resekostnaden till Härnösand samt för att anmäla sig och delta i förberedelsekursen. Läs mer på: Läs mer på:http://mfskurs.programkontoret.se/

Försäkring

För beviljade stipendiater tecknas reseförsäkring genom Kammarkollegiet vilken bekostas av Juridiska institutionen.

Ämne, kontaktpersoner och handledare

För att beviljas MFS måste du ha en akademisk handledare i Sverige och en kontaktperson i fält. Kontaktpersonen i Sverige ska hjälpa till med det teoretiska och fackmässiga arbetet. Kontaktpersonen i fält hjälper till med praktiska arrangemang, kontakter och annan rådgivning. Kontaktpersonen i fält kan vara knuten till ett universitet, en enskild organisation eller t ex ett Sida- eller FN-projekt.

Stipendiaten skall också söka och registreras på kursen HRO800 Examensarbetet. Se information på:http://law.handels.gu.se/utbildning/for-dig-som-ar-student-vid-juridiska-institutionen/examensarbetet

Kontakta Aron Westholm på aron.westholm@law.gu.se vid juridiska institutionen i samband med att projektplanen/stipendieansökan skrivs för att diskutera uppläggning av studien.

Handledare för examensarbetet utses i enlighet med rutiner för kursen Examensarbetet vid kursstart. Normalt ges dispens för förlängd tid på kursen examensarbetet motsvarande den tid man varit i fält.

Budget

Stipendiet är om SEK 27.000 och är avsett att vara ett bidrag till en fältstudie. Normalt behöver man komplettera med t.ex studiemedel. Man bör också planera sin finansiering för tiden efter hemkomsten och ha marginal för ev förseningar som kan orsakas av svårigheter med informationsinhämtning i projektet, sjukdom etc.

Vad skall ansökan innehålla?

1. Ansökningsblankett (finns att ladda ner under dokument till höger på denna sida)
- CV
- Ladokutdrag

2. Projektbeskrivning skall skrivas på engelska och minst innehålla;
- Val av land
- Tidsplan för fältarbete om minst 8 veckors sammanhängande vistelse i vistelselandet. Fältstudie i fler länder ryms ej inom minimikravet på 8 veckor.
- Förslag till alternativt upplägg, både gällande datum för resan, men även gällande metodiken för fältstudien. Det alternativa upplägget ska redovisa hur den sökande tänker hantera förändringar om/när de uppstår både före och under resan.
- Kort beskrivning av hur boende planeras på plats i vistelselandet
- Tydligt syfte och beskrivning av ämnet som ska visa på en tydlig anknytning dels till utvecklingsfrågor, dels till den/de kurser den sökande studerat/studerar
- Val av undersökningsmetodik för att genomföra fältstudien och examensarbetet.

3. Preliminärt datum för förberedelsekurs
Hänsyn måste tas till regelverket för anmälningstiden till förberedelsekursen samt att närvaro på kursen innan utresa är obligatorisk. Rekommendation är att inte välja den sista kursen innan avresa, för den händelse något skulle inträffa som gör att närvaro inte är möjlig.

4. Preliminär budget innehållande minst:
- Resa med billigaste färdsätt till och från vistelselandet för studien.
- Del av levnadsomkostnader(exempelvis kan studenten använda 50% av fastställt utlandstraktamente. (Se www.skatteverket.se).
- Eventuella nödvändiga resor inom vistelselandet/regionen.
- Vaccinationer.
- Eventuella kostnader för utrustning nödvändig för fältstudien
- Tryckning av färdig uppsats (maximalt 10 ex )

Beslut

Beslut om fördelning av stipendierna meddelas genom skriftligt besked till de sökande inom ca 4 veckor efter ansökningstidens utgång. Utresa bör planeras till tidigast två månader därefter, bl a på grund av att stipendiaterna först skall genomgå den obligatoriska förberedelsekursen.

Stipendiet utbetalas i sin helhet snarast efter beslut om tilldelning.
Ekonomisk redovisning lämnas snarast efter hemkomsten. Ytterligare bidrag kan inte påräknas. Beviljade stipendiater skall vid hemkomst redovisa kvitton för biljettkostnader, vaccinationer mm. Förbrukade Resehandlingar såsom boarding-pass skall lämnas in till MFS-handläggaren vid Juridiska institutionen.

Rapportering av studien

Uppsatsen skall efter hemkomsten inlämnas för seminariebehandling i enlighet med riktlinjerna på kursen Examensarbetet, om inte annat överenskommits med handledaren. Den hanteras på samma sätt som övriga uppsatser/examensarbeten på institutionen. Därutöver gäller följande för MFS-uppsatser: När uppsatsen seminariebehandlats och ev. komplettering skett (dvs när uppsatsen är godkänd), skall den skickas elektroniskt i pdf-format till lena.bjork@law.gu.se som lägger ut den på MFS hemsida samt sparar en kopia. Uppsatsen bör dessutom skickas av stipendiaten till personer och institutioner som han/hon varit i kontakt med under fältstudien.

Sista ansökningsdag är 15 maj 2016.

Ansökan skall skickas/lämnas till MFS- handläggaren vid Juridiska institutionen, Lena Björk, rum C509,
Mail: lena.bjork@law.gu.se
Adress:
Juridiska institutionen vid Göteborgs universitet,
Lena Björk, Studievägledare
Box 650
405 30 Göteborg

Ansökan kan också lämnas i Juridiska institutionens brevlåda vid C-hissen på plan 5.

MFS-frågor besvaras av:
lena.bjork@law.gu.se
TEL: 031- 786 1534

För diskussion/frågor kring upplägg av studien hänvisas till Aron Westholm aron.westholm@law.gu.se. Vi rekommenderar att kontakt etableras innan ansökan lämnas in.

Läs mer om MFS på och ta del av tidigare MFS-stipendiaters uppsatser och reseberättelser på: http://www.utbyten.se/sv/Program/Program-A---O/Minor-Field-Studies/Vad-det-innebar-for-studenten/Vad det innebär för studenten

MFS-handläggare

Lena Björk, studievägledare

Rum: C509
Telefon: 031- 786 1534
E-post: lena.bjork@law.gu.se

Adress:
Juridiska institutionen vid Göteborgs universitet,
Lena Björk, Studievägledare
Box 650
405 30 Göteborg

Dokument

Ansökningsblankett (Ansökan kan fyllas i digitalt i Adobe Acrobat. Acrobat finns att ladda ner gratis här: https://get.adobe.com/se/reader/)

MFS-anslutna länder

Sidansvarig: Lena Björk|Sidan uppdaterades: 2016-04-20
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?